ISSN 2451-0343

DLA AUTORÓWZasady ogólne publikacji w JHLB

Materiały przesłane do publikacji na łamach JHLB muszą odpowiadać poniższym wymogom:

 • Tekst do JHLB może być zgłoszony przez każda osobę. Akceptacja tekstu uzależniona jest wyłącznie od jego wartości naukowej oraz poziomu merytorycznego.
 • Materiał przesłany do JHLB musi odpowiadać zakresowi tematycznemu czasopisma. Na łamach JHLB publikowane są artykuły naukowe, glosy do orzeczeń sądowych, analizy rozstrzygnięć organów administracji publicznej oraz analizy inicjatyw legislacyjnych.
 • Przesłany materiał musi być napisany w języku polskim lub angielskim (brytyjskim), jak też powinien spełnić wymagania redakcyjne opisane poniżej.
 • Materiał można zgłosić w każdym momencie. Teksty publikowane są w przebiegu ciągłym.
 • Poprzez przesłanie materiału autor wyraża zgodę na przetwarzanie przez JHLB danych w nich zawartych.
 • Poprzez przesłanie materiału autor wyraża zgodę na jego publikacje na łamach JHLB.
 • W przypadku zaakceptowanie materiału do publikacji w JHLB, autor przekazuje prawa autorskie do tekstu na rzecz JHLB, co potwierdza osobnym oświadczeniem, które otrzyma od sekretarza czasopisma wraz z wynikiem recenzji tekstu. Ponadto autor zobowiązuje się nie publikować w przyszłości tego tekstu w żadnym innym miejscu, chyba ze JHLB wyrazi na to zgodę.
 • Materiał przesłany do publikacji w JHLB musi być oryginalny, jak też nie może być zgłoszony do publikacji ani opublikowany w żadnym innym publikatorze w części ani w całości, w tym samym lub innym języku.
 • Materiał przesłany do publikacji w JHLB nie może naruszać praw osób trzecich, jak też zasad i przepisów regulujących prowadzenie badań naukowych na podstawie których powstał w miejscu ich wykonania.
 • JHLB nie pobiera opłat za publikacje tekstów oraz przeprowadzanie recenzji.
 • JHLB zapewnia otwarty dostęp do wszystkich prac opublikowanych na jego łamach w sposób wolny od opłat.

Zasady szczególne publikacji w JHLB – zgłoszenie tekstu

 • JHLB przyjmuje do publikacji teksty jedynie w drodze elektronicznej. Teksty należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Obsługę przesyłanych tekstów zapewnia sekretarz JHBL.
 • Sekretarz weryfikuje przesłany tekst pod względem spełnienia przesłanek formalnych publikacji. Sekretarz może zwrócić autorowi tekst, który nie odpowiada wymogom formalnym publikacji.
 • Zgłoszenie materiału do publikacji powinno zawierać: tekst właściwy, streszczenie, wskazanie słów kluczowych, wykaz literatury.
 • Zgłoszenie materiału do publikacji w języku polskim powinno ponadto zawierać tytuł, streszczenie oraz wskazanie słów kluczowych w języku angielskim. Zgłoszenie powinno odpowiadać strukturze tekstu oraz zasadom redakcji opisanym poniżej.
 • Przesłany materiał nie powinien przekraczać limitu znaków, które wynoszą odpowiednio dla: artykułu – do 40000 znaków (wyjątkowo do 60000 znaków), glos i analiz – do 30000 znaków.
 • Tytuł materiału nie powinien przekraczać 135 znaków. Streszczenie nie powinno przekraczać 1500 znaków.
 • Przesłany materiał powinien być zredagowany w języku polskim lub angielskim (brytyjskim). Tekst musi być językowo poprawny, w szczególności powinien odpowiadać prawidłowej pisowni, składni i gramatyce, języka w którym został przygotowany. Autorom, których język ojczysty nie jest językiem angielskim, zaleca się skorzystanie z pomocy native speaker`a celem przeglądu prawidłowości tekstu przed jego przesłaniem do JHLB.

Zasady szczególne publikacji w JHLB – struktura zgłoszenia i redakcja tekstu

 • Materiał przeznaczony do publikacji powinien być zapisany w formacie .doc lub .docx.
 • Materiały przeznaczony do publikacji powinien być sformatowany według następujących wskazówek edytorskich:
  Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 dla tekstu głównego i 10 dla przypisów; marginesy standardowe: 2,5 cm; interlinia: 1,5 dla tekstu głównego i 1,0 dla przypisów; tekst wyrównany do lewej i prawej krawędzi (justowanie).
 • Strony przesłanego materiału powinny być ponumerowane. Numeracja w dolnym prawym rogu.
 • Przypisy należy umieszczać na dole strony, numeracja ciągła.
 • Formatowanie tekstu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Prosimy nie stosować wymuszonego justowania tekstu (Shift + Enter), funkcji automatycznego wypunktowania, funkcji nagłówków, wymuszania odstępów za pomocą wielokrotnej spacji i tym podobnych.
 • Tekst właściwy zasadniczo powinien być usystematyzowany, zawierać podział na wstęp (wprowadzenie), rozwinięcie (część merytoryczna, która powinna być wewnętrznie usystematyzowana), zakończenie (wnioski, konkluzje, podsumowanie).
 • Dopuszczalne jest stosowanie śródtytułów lub numerowanie poszczególnych części tekstu. Poszczególne części, rozdziały i działy tekstu powinny być numerowane w następujący sposób:
  1., 2., 3….
  1.1., 1.2.,1.3…
  1.1.1.,1.1.2.,1.2.1…
 • Istotne pojęcia lub tezy można wyróżnić czcionką pogrubioną (bold).
 • Wykaz publikacji powinien być sporządzony alfabetycznie, przy uwzględnieniu podziału na akty prawne, książki i artykuły naukowe, orzeczenia, artykuły publicystyczne, materiały internetowe.

Zasady cytowania

Akty prawne

Przytaczana jednostka redakcyjna, pełna nazwa aktu prawnego łącznie z datą, miejsce publikacji.
Art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, (Dz. U. z 2014, poz. 658)

Książki

G. Pinet, Henricus Jacobus Josephus Leenen and J.K.M. Gevers, The Rights of Patients in Europe: A Comparative Study, Dordrecht 1994, p. 189.

Książki redagowane i rozdziały w książkach redagowanych

A. Author, The title of the chapter, in: A. Editor and B. Editor (eds.), The Title of the Book, City, Year,p. 1-20.
J. Dute, The Leading Principles of the Convention on Human Rights and Biomedicine, in: J.K.M. Gevers, E.H. Hondius and J.H. Hubben (eds.), Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention.

Artykuły naukowe

A. Author, The title of the article, Journal Name 1(1) (Year) p. 1-20.
H. D.C. Roscam Abbing, Twenty Year WHO Principles of Patients Rights in Europe, a Common Framework: Looking Back to the Future, European Journal of Health Law 21(4) (2014) p. 323 -337.

Cytowanie spraw sądowych

Cytaty spraw sądowych powinny odpowiadać zwyczajowi powoływania się na nie w kraju prowadzenia postępowania, włącznie z datą sprawy i oznaczeniem sądu rozstrzygającego sprawę. Cytat powinien obejmować nazwę rozstrzygnięcia, miejsce jego publikacji, nazwy stron postępowania oraz sygnaturę akt.
Lord Napier and Ettrick v. Hunter [1993] 2 W.L.R. 42; [1993] 1 Lloyd’s Rep. 197.

Materiały internetowe

Powołanie się na źródło internetowe powinno zawierać oznaczenie autora, tytuł, oznaczenie publikatora, rok publikacji, przywołanie adresu strony internetowej na której materiał jest dostępny oraz datę wglądu do materiału.
J. Brown, Mobilization for Global Justice, in: Voices from the Global South on the World Bank, 2014, www.globalizethis.org/s30/feature.cfm?ID=104. Morino Institute, (1 January 2015).

Artykuły publicystyczne

Autor, Tytuł artykułu, Oznaczenie publikatora, oznaczenie serii, numeru i roku wydania R. Taylor, Guarded Welcome for IT’s Impact on World Job Levels, The Financial Times, 12(232), 1999.

Wykresy, tabele, wzory itp.

Wszystkie wykresy, tabele, wzory itp. powinny znajdować się w tekście. Ponadto, wykresy, tabele, wzory i itp. powinny zostać osobno zapisane w formacie .eps, .tif lub .jpg oraz przesłane do JHLB w osobnym pliku. Czcionka używana w wykresach, tabelach wzorach to Times New Roman, przy czym jej rozmiar określa autor. Jeżeli tekst zawiera więcej wykresów, tabel, wzorów, rozmiar czcionki powinien być ujednolicony w każdym z nich.


Zasady recenzowania

Materiały złożone do publikacji podlegają procesowi recenzji zgodnie z międzynarodowymi standardami nauki oraz procedurą określoną w wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Recenzje mają charakter obustronnie anonimowy (double blind review process). Tekst jest oceniany przez niezależnych recenzentów dobieranych w sposób uniemożliwiający powstanie konfliktu interesów między autorem a recenzentem. Recenzent składa oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesów między nim a autorem w postaci bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat, mogących mieć wpływ na ocenę tekstu przez recenzenta.

W przypadku opracowań powstałych w języku angielskim, powołuje się co najmniej jednego recenzenta, dla którego język angielski jest językiem ojczystym.

Recenzent opiniuje tekst pod kątem merytorycznym i warsztatowym, biorąc pod uwagę w szczególności: nowatorskość poglądów przedstawionych w tekście, ich znaczenie dla danej dyscypliny wiedzy, sposób uzasadniania formułowanych tez, umiejętność wykorzystania dotychczasowej literatury oraz strukturę tekstu.

Opinia recenzenta ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do przyjęcia tekstu do publikacji, konieczności wprowadzenia poprawek bądź jego odrzucenia. W przypadku otrzymania dwóch rozbieżnych rekomendacji, redakcja może zwrócić się do autora z prośbą o ustosunkowanie się do recenzji negatywnej, a także przekazać tekst do zaopiniowania kolejnemu recenzentowi.

Recenzenci tekstów opublikowanych w poszczególnych numerach czasopisma nie są ujawniani.

Formularz recenzji można pobrać tutaj.


Zapobieganie zjawiskom ghostwriting i guest authorship

W celu przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting (osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów) oraz guest authorship (osoba jest wymieniana jako autor lub współautor publikacji, choć jej udział w powstaniu tekstu jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), które są przejawem nierzetelności naukowej, autor lub współautorzy składający tekst do redakcji zobowiązani są do procentowego określenia swojego wkładu w powstanie publikacji, a także poinformowania redakcji o źródłach finansowania badań, których wyniki zostały przedstawione w utworze. Wszelkie wykryte przypadki zjawiska ghostwriting i guest authorship będą dokumentowane i ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Napisz do nas

jhlb@jhlb.pl

logo kipk white

logo kipk white

Newsletter

Podaj poprawnego maila